Volledige Algemene voorwaarden

 1. Aan deze Actie kunnen alleen officiële inwoners van Duitsland, Oostenrijk, België en Nederland van 16 jaar en ouder deelnemen. Als je jonger bent dan 16 jaar is ouderlijke toestemming vereist. Van deelname uitgesloten zijn werknemers van de Organisator en Live & Breathe, hun familieleden, agenten of andere personen die beroepsmatig bij deze Actie zijn betrokken.
 2. Actieperiode: Deelname is mogelijk tussen 00:01 uur CET op 24 juli 2017 en 23:59 uur CET op 31 december 2017.
 3. Aankopen zijn niet verplicht, maar een internetverbinding en een geldig e-mailadres zijn wel noodzakelijk.
 4. Deelname: Ga naar cheestrings.de/emoji, www.cheestrings.at/emoji, www.cheestrings.net/nl/emoji, www.cheestrings.net/be/emoji, vul je volledige naam en e-mailadres in op het formulier, en upload een foto, tekening of Creator-illustratie waarop de “echte jij” staat, om deel te kunnen nemen aan de prijstrekking.
 5. Alle deelnemers ontvangen een gratis digitale download.
 6. Verdere deelnamegegevens:
  1. Deelnemers mogen alleen foto’s of tekeningen insturen die zij zelf hebben gemaakt.
  2. Deelnemers mogen geen foto’s of tekeningen uploaden die eerder zijn gepubliceerd of die een award of prijs hebben gewonnen via een actie die door de Organisator of een andere entiteit is gehouden;
  3. Deelnemers moeten toestemming hebben van iedereen die op hun foto’s is afgebeeld;
  4. Deelnemers moeten toestemming hebben van de ouder/voogd van alle kinderen die op hun foto’s staan; en
  5. Deelnemers mogen alleen foto’s of tekeningen uploaden die geen inbreuk op of schending van de rechten van derden zijn, inclusief maar niet beperkt tot eigendom, auteursrechten, handelsmerken, patenten, logo’s, licentierechten, rechten van openbaarheid of privacy, of andere intellectuele eigendomsrechten.
 1. Door aan de Actie deel te nemen, gaan deelnemers ermee akkoord dat de Organisator hun inzendingen gedurende een periode van één jaar kan gebruiken voor promotionele doeleinden zonder dat zij daar compensatie voor ontvangen. De deelnemer behoudt het copyright. Echter, door aan deze Actie deel te nemen gaat de deelnemer ermee akkoord dat de Organisator deze inzendingen op haar website plaatst en mogelijk op andere wijze gebruikt op haar website, Facebook, Twitter, Instagram of andere sociale mediaplatforms. Ook gaan zij akkoord met ander mogelijk promotioneel gebruik in door de Organisator gekozen media zonder dat zij daarvoor betaald krijgen. Wel wordt de inzending voor maximaal één jaar op correcte wijze toegeschreven aan de oorspronkelijke deelnemer.

 

 1. Maximaal drie inzendingen per persoon per dag gedurende de Actieperiode. Er kan per persoon per week maximaal één prijs gewonnen worden.
 2. Alle inzendingen moeten aan het einde van de Actieperiode zijn ontvangen en geldig zijn, en er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor onleesbare, onvolledige of late inzendingen.
 3. Prijzen: 5000 deelnemers ontvangen de prijs die samenhangt met de week waarin zij hebben ingezonden. Zie de onderstaande tabel:
Promotion Period Week Prizes available
Emoji Movie Lunchbox Emoji Movie Stationary Emoji Movie Eraser Emoji Movie Sticker
1 24 July – 30 July 2017 30 90 7 7
2 31 July – 6 August 2017 49 147 10 10
3 7 August -13 August 2017 49 147 14 14
4 14 August – 20 August 2017 56 168 14 14
5 21 August – 27 August 2017 56 168 21 21
6 28 August – 3 September 2017 56 168 21 21
7 4 September -10 September 2017 63 189 21 21
8 11 September -17 September 2017 77 231 42 42
9 18 September – 24 September 2017 84 252 42 42
10 25 September -1 October 2017 91 273 49 49
11 2 October – 8 October 2017 91 273 49 49
12 9 October -15 October 2017 56 168 42 42
13 16 October – 22 October 2017 51 153 42 42
14 23 October – 29 October 2017 36 108 21 21
15 30 October -5 November 2017 36 108 14 14
16 6 November -12 November 2017 21 63 14 14
17 13 November -19 November 2017 21 63 14 14
18 20 November -26 November 2017 21 63 14 14
19 27 November – 3 December 2017 14 42 14 14
20 4 December – 10 December 2017 14 42 14 14
21 11 December – 17 December 2017 14 42 7 7
22 18 December – 24 December 2017 7 21 7 7
23 25 December – 31 December 2017 7 21 7 7
 1. De download: De download wordt weergegeven op het scherm zodra de inzending is ontvangen.
 2. De Prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omruilbaar en worden niet volledig of gedeeltelijk in contant geld of in een andere betalingsvorm uitgekeerd.
 3. Bij onvoorziene omstandigheden behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs of download te vervangen door een alternatief van dezelfde of grotere waarde.
 4. Houd vanaf de datum waarop de winnaar zijn/haar prijs accepteert rekening met een duur van maximaal 28 dagen voor levering van de prijzen. De downloads zijn direct beschikbaar.
 5. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de producten of diensten van derden.
 6. Selectie van de winnaar: Alle geldige inzendingen die door de Organisator tijdens de Actieperiode worden ontvangen, zullen meegenomen worden in de loting van de relevante week, die binnen 3 werkdagen na het eind van iedere week in de Actieperiode in compleet vertrouwen zal worden verricht door PromoVeritas, de onafhankelijke actieverificatiedienst.
 7. Kennisgeving aan de winnaar: De winnaars worden binnen 5 werkdagen na de datum van de trekking geïnformeerd via het e-mailadres dat bij inzending is opgegeven. Vervolgens moeten zij binnen 14 dagen na het eerste contact reageren om te bevestigen dat zij de prijs mogen en willen ontvangen. Als een winnaar niet binnen 14 dagen na het eerste contact reageert op berichten, behoudt de Organisator zich het recht voor om deze winnaar te diskwalificeren en die prijs aan een andere winnaar toe te kennen die op dezelfde wijze geselecteerd zal worden.
 8. Moderatie: De Organisator verwerpt inzendingen die naar het redelijke oordeel van de Organisator:
  1. inhoud bevatten die beledigend is of een negatieve voorstelling zou kunnen geven van de naam, reputatie of goodwill van de Organisator of haar merkpartners;
  2. handelsmerken, logo’s of auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten dat niet jouw eigendom is of wordt gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar van het auteursrecht (waaronder bekende namen, bedrijfsnamen, enz.);
  3. andere personen of bedrijven, inclusief maar niet beperkt tot de Organisator (inclusief haar partners), in diskrediet brengen, verkeerd voorstellen of beledigen;
  4. een politieke agenda steunen; of
  5. niet aan de criteria voor inzending voldoen.
 1. De Organisator behoudt zich het recht voor de geschiktheid van deelnemers te verifiëren. De Organisator kan om dergelijke informatie die redelijkerwijs voor dit doeleinde nodig is verzoeken, en een prijs kan worden ingehouden tenzij en totdat de Organisator tevreden is met de verificatie.
 2. Alle inzendingen moeten door de deelnemer zelf worden verstuurd. Meerdere inzendingen tegelijk door een bedrijf, groep consumenten of derde zullen niet worden geaccepteerd. Onvolledige inzendingen of onleesbare inzendingen via macro’s of op andere geautomatiseerde manieren (inclusief systemen die geprogrammeerd kunnen worden om inzendingen te sturen), en inzendingen die niet volledig voldoen aan de criteria uit deze Actievoorwaarden zullen gediskwalificeerd worden en niet geteld worden. Als blijkt dat een deelnemer een computer(s) gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen door, bijvoorbeeld, het gebruik van ‘computerscript’ of de ‘brute force’-methode, waardoor de identiteit van de inzender wordt verborgen door IP-adressen te manipuleren, identiteiten te gebruiken die niet van hem zijn of elke andere geautomatiseerde methode om het aantal inzendingen van de deelnemer voor de Actie te vergroten op een manier die niet in de geest van de Actie is, zullen de inzendingen van deze persoon worden gediskwalificeerd en wordt een toegekende Prijs ongeldig verklaard.
 3. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde of vertraagde inzendingen als gevolg van eventuele netwerk-, computerhardware- of -softwarestoringen. Een bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als een bewijs van ontvangst.
 4. Alle relevante belastingen die verschuldigd zijn om de Prijs te kunnen claimen, zijn voor rekening van de winnaars.
 5. Gebruik van persoonsgegevens die tijdens de Actie zijn ontvangen, zal geschieden overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Data Protection Act 1998). Door iets in te zenden, stem je erin toe dat de Organisator je persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van de Actie en het op de hoogte brengen van de winnaars.
 6. De Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verlies of letsel dat door een deelnemer wordt geleden door deel te nemen aan de Actie of als gevolg van het accepteren of deelnemen aan een willekeurige prijs. Niets sluit de aansprakelijkheid van de Organisator uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van zijn nalatigheid.
 7. In het geval dat de Actie niet uitgevoerd kan worden zoals gepland door redenen, inclusief, maar niet beperkt tot, manipulatie, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of een andere oorzaak waar de Organisator geen controle over heeft en die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of juiste werking van deze Actie in de weg staat, behoudt de Organisator zich het recht voor (behoudens schriftelijke kennisgeving onder de geldende wetgeving) om de persoon die het inzendingproces heeft gemanipuleerd te diskwalificeren en de Actie te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.
 8. Wanneer zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet waar de Organisator redelijkerwijs geen controle over heeft en waardoor de Organisator niet kan voldoen aan deze Actievoorwaarden, zal de Organisator niet aansprakelijk zijn voor verzuim of vertraging in het uitvoeren van zijn verplichtingen.
 9. De winnaars zijn verplicht om deel te nemen aan redelijke publicitaire activiteiten die voortvloeien uit de Actie.
 10. Als je een winnaar van de Actie bent, ga je ermee akkoord dat de Organisator je naam, afbeelding en het land waarin je woont mag gebruiken om de winnaars van deze Actie aan te kondigen en voor andere redelijke en verwante promotionele doeleinden.
 11. De naam en landen van de winnaars kunnen worden bekeken op promowinners.com/cheestringEmoji dat na 1 februari 2018 voor een periode van 4 weken beschikbaar is.
 12. Door deel te nemen aan deze actie worden alle deelnemers geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd en hieraan gebonden te zijn.
 13. De beslissing van de Organisator is bindend met betrekking tot alle aan deze Actie gerelateerde zaken en hierover zal niet worden gecorrespondeerd.
 14. In het geval er tegenstrijdigheden zijn tussen deze Algemene voorwaarden en de gegevens in promotiemateriaal, krijgen de gegevens in deze Algemene voorwaarden voorrang.
 15. De Algemene voorwaarden van deze Actie worden geïnterpreteerd en toegepast op basis van de Nederlandse wet en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Nederland.

 

 

Organisator:
KERRY FOODS LTD
THORPE LEA MANOR
THORPE LEA ROAD
SURREY TW20 8HY
EGHAM